Yasumasa Morimura

Japanese, born 1951
Name
Yasumasa Morimura
Born
Japan: Honshu, Osaka
1951
Nationality
Japanese