Samuel Nahaulaituq

1923-1999, lived Taloyoak, Nunavut