Henry Thomas Schafer

British, 1854-1915
Name
Henry Thomas Schafer
Born
U.K. (England): Unknown
1854
Nationality
British
Died
U.K. (England): Unknown
1915