Hannah Kigusiuq

born 1931, lives Baker Lake, Nunavut