Elia Suleiman

Palestinian
Name
Elia Suleiman
Born
Palestine: Nazareth
Nationality
Palestinian