Mountain Stream, Opabin Pass Mountain Stream, Opabin Pass