Ephraim Bonus, Jewish Physician Ephraim Bonus, Jewish Physician